Stage

stage_fundusz europejski

Fundusze Europejskie

 

Projekt ma na celu usprawnienie intermodalnego transportu towarów poprzez połączenie terminali kontenerowych na wybrzeżu bałtyckim i terminali dystrybucyjnych w południowej Polsce z osią transportową, łączącą Europę zachodnią z krajami WNP i Chinami.

Projekt realizowany jest w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TENT-T transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 • Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0054/18-00;
 • Wartość projektu: 126 825 300,00 PLN;
 • Koszty kwalifikowane projektu to 103 110 000,00 PLN;
 • Wysokość dofinansowania: 51 555 000,00 PLN.

 Dzięki realizacji projektu osiągnięte będą założone przez DB Cargo Polska cele szczegółowe:

 • stworzenie warunków do uruchomienia stałych kolejowych połączeń intermodalnych,
 • ogólna poprawa jakości świadczonych usług przewozów intermodalnych kolejowych i jakości obsługi klientów,
 • utrzymanie przez Spółkę pozycji konkurencyjnej i wizerunku firmy,
 • zwiększenie liczby nowych przewozów wykonywanych przez Spółkę,
 • zwiększenie efektywności prowadzonej działalności w obszarze transportu intermodalnego, co pozwoli na wygenerowanie wyższych przychodów z działalności i w dalszej perspektywie przeznaczenie zysków na koleje inwestycje,
 • wzrost wartości sprzedaży i zwiększenie poziomu zysku DB Cargo Polska S.A., a w efekcie wzrost wartości firmy.

 Cele projektu w wymiarze ogólnogospodarczym to:

 • realizacja idei zrównoważonego transportu,
 • zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach poprzez m.in. odciążenie dróg i zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego generowanego przez pojazdy ciężarowe,
 • zwiększenie stopnia wykorzystania transportu intermodalnego w transporcie ogółem,
 • przyczynienie się do lepszego zrównoważenia systemu transportowego w Polsce.

Zakres inwestycji jest skorelowany ze wskaźnikiem produktu: liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego (szt.), który osiągnie następującą wartość dla Projektu: 95 szt.

Dokumenty do pobrania

default_image_cluster default_image_cluster

Procedura podpisywania umów objętych projektem DB Cargo Polska S.A.

Zgłoszenie nieprawidłowości

Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom

Pismo przewodnie do poradnika w zakresie przeciwdziałania nadużyciom

Wynik postępowania działania promocyjno-informacyjnego

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym

Dialog Techniczny - informacja o zmianach z 24.07.2020 r.

Ogłoszenie o dialogu technicznym - zmiany 24.07.2020 r.

Informacja o zakończeniu dialogu technicznego