KOMUNIKAT O WYBORZE PODMIOTU PROWADZĄCEGO REJESTR AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

Zarząd DB Cargo Polska S.A. (dalej: „Spółka’) informuje, iż Walne Zgromadzenie Spółki na mocy podjętej uchwały numer 17 z dnia 30 czerwca 2020 r. jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. Zm.), wybrało TRIGON Dom Maklerski z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 65.

Od 1 marca 2021 r. wszystkie dotychczas wystawione dokumenty akcji Spółki w formie papierowej z mocy ustawy tracą swoją moc prawną, a prawa wynikające z akcji podlegają ujawnieniu w rejestrze akcjonariuszy Spółki, prowadzonym przez Trigon Dom Maklerski S.A.

Od 1 marca 2021 roku za akcjonariuszy w stosunku do Spółki są uważane jedynie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy Spółki, prowadzonym przez Trigon Dom Maklerski S.A.

Rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla wszystkich akcjonariuszy w nim zapisanych oraz dla Spółki.