DB CargoLogo

Informacja o ochronie danych

Informacja o ochronie danych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych powinno być zgodne z przepisami prawa, rzetelne i przejrzyste. Dlatego też chcemy poinformować na jakich zasadach i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe oraz uświadomić Państwu związane z tym prawa i sposoby ich realizacji. Jest to jeden z elementów realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

Korzystanie z naszej strony internetowej jest możliwe, co do zasady bez podawania swoich danych osobowych. Istnieją jednak przypadki pozyskania Państwa  danych, o których piszemy poniżej.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych jest DB Cargo Polska S.A. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 337.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

DB Cargo Polska S.A. wyznaczyła Pełnomocników ds. Ochrony Danych Osobowych:

Barbara Solarska 
Katarzyna Oleksik
Dariusz Kańtoch

Kontakt:

DB Cargo Polska S.A.
Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych
ul. Wolności 337
41-800 Zabrze
E-mail: daneosobowe@deutschebahn.com 

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa:

 • jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub w celu otrzymywania od DB Cargo Polska korespondencji handlowej i marketingowej, w tym drogą elektroniczną i za pośrednictwem użytkowanych urządzeń elektronicznych, takich jak telefon, komputer i inne,
 • jeżeli skontaktowali się Państwo z firmą w celu zawarcia umowy lub nawiązali z nami współpracę poprzez zawarcie umowy,
 • jeżeli przekazali nam Państwo swoje dane poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie pod adresem https://pl.dbcargo.com/rail-polska-pl/Formularz-Kontaktowy-2303794
 • jeżeli przekazali nam Państwo swoje dane osobowe w celach rekrutacyjnych,
 • jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko w określonych celach.

 • W przypadku gdy kontaktują się Państwo z nami wysyłając korespondencję drogą mailową lub tradycyjną niezwiązaną z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Państwa dane osobowe zawarte w korespondencji mailowej lub tradycyjnej mogą być przez nas przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i prowadzenia sprawy, której dotyczy korespondencja. Podanie danych osobowych jest wówczas przez nas wymagane jedynie w przypadku, gdy jest to konieczne do prowadzenia sprawy, a brak podania danych skutkuje brakiem możliwości jej realizacji - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Ogólnego Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • W przypadku gdy kontaktują się Państwo z nami telefonicznie, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, możemy wnosić o podanie danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to konieczne do obsługi i przeprowadzenia zgłoszonej sprawy, której dotyczy kontakt, a brak podania danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tej sprawy - podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Ogólnego Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO), polegający na konieczności realizacji zgłoszonej telefonicznie sprawy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • W przypadku gdy jest to niezbędne do celów zawarcia i wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do umożliwienia świadczenia usługi, jak również prowadzenia sprawy w przypadku, gdy złożą Państwo reklamację obsługi zgłoszeń, które są do nas kierowane (np. przez formularz kontaktowy), kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług - podstawą prawną przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO). Dodatkowo, gdy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych -  podstawą prawną przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO).
 • W przypadku gdy jest to niezbędne w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze Danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym (np. przechowywanie dokumentacji podatkowej) - podstawą prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO).
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie naszych obiektów stosujemy monitoring wizyjny oraz kontrolujemy wstęp do lokali i na teren zarządzany przez nas jako Administratora. Zebrane w ten sposób dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celu ochrony osób i mienia, co oznacza iż nie mogą zostać wykorzystywane dla żadnych innych celów - podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f ) Ogólnego Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO). W takim wypadku podanie danych jest wymagane przez Administratora w celu umożliwienia wstępu do lokalu lub na teren zarządzany przez Administratora, a odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości takiego wstępu.
 • W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem - podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f ) Ogólnego Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO).
 • W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest zabezpieczenie się przed wszelkimi zarzutami i twierdzeniami osób trzecich oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) - podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f ) Ogólnego Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO).
 • W celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w celu wysyłania Państwu zaproszeń na wydarzenia organizowane przez spółkę, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem - podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f ) Ogólnego Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO).
 • Gdy wynika to z innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych - podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f ) Ogólnego Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO).
 • W przypadku zgłoszenia się do procesu rekrutacji, Administrator przetwarza Państwa dane osobowe jedynie w zakresie objętym przepisami prawa pracy, a w zakresie niewymaganym przepisami prawa wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Państwo dobrowolnie zgody. Dane osobowe są przetwarzane:
  • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu Pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c Ogólnego Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO) w związku z przepisami Kodeksu Pracy);
  • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Ogólnego Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO);
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f ) Ogólnego Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO).
 • W przypadku, gdy jesteśmy uprawnieni lub zobowiązani do przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgody, podstawę przetwarzania danych stanowi udzielona dobrowolnie zgoda ( art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO). Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: daneosobowe@deutschebahn.com.
 • Przechowujemy i analizujemy dane użytkowników uzyskane ze źródeł internetowych pseudonimicznie, abyśmy mogli stale ulepszać naszą ofertę. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 GDPR lit. f).
 • Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy ze względów technicznych muszą być gromadzone i zapisywane podczas odwiedzin witryny www.pl.dbcargo.com oraz www.dbcargo.com (w szczególności dotyczy to danych takich jak data i czas trwania wizyty, odwiedzone strony, dane identyfikacyjne przeglądarki i używanego systemu operacyjnego oraz strona internetowa, z której zostali Państwo przekierowani na stronę firmową DB Cargo Polska).
Magazyn dla klientów “railways”

Aby zamówić wydanie elektroniczne magazynu dla klientów „railways”, należy wypełnić następujące pola: profil czytelnika, tytuł, nazwisko, imię, adres e-mail. Aby zamówić wydanie drukowane, należy wypełnić następujące pola: profil czytelnika, tytuł, nazwisko, imię, adres e-mail, firma, ulica / numer, kod pocztowy i miasto.
W momencie zapisywania się zachowujemy adres IP systemu komputerowego, z którego korzystano. Numer ten przekazuje nam usługodawca internetowy (ISP – Internet Service Provider). Zapisujemy również datę i godzinę zapisania się. Dane te zbieramy, aby móc śledzić wszelkie ewentualne przypadki niewłaściwego użycia Państwa adresu e-mail na późniejszym etapie w ramach zapewnianej przez nas ochrony prawnej.

Subskrypcja i anulowanie wydania PDF oraz wersji drukowanej.

Jeśli zamówią Państwo elektroniczne wydanie magazynu w wersji PDF, Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania czasopisma „railways”. W dowolnym momencie można zrezygnować z publikacji elektronicznej. Aby to zrobić, należy wysłać e-mail na adres L-Cargo-Railways@deutschebahn.com lub skorzystać z tego linka.
Jeśli zamówią Państwo wersję drukowaną, Państwa dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu wysłania magazynu „railways”. W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji magazynu dla klientów. Aby to zrobić, należy wysłać e-mail na adres L-Cargo-Railways@deutschebahn.com lub skorzystać z tego linku.
 

Komu przekazujemy dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom z naszej grupy kapitałowej (Infra SILESIA S.A., DB Cargo Spedkol Sp. z o.o., DB Port Szczecin Sp. z o.o.) oraz podwykonawcom, czyli podmiotom, z usług których korzystamy przy ich przetwarzaniu, tj. firmom księgowym, firmom prawniczym, firmom informatycznym, firmom ubezpieczeniowym (likwidatorom szkód), firmom konsultingowym, kurierom, agencjom marketingowym i rekrutacyjnym oraz upoważnionym instytucjom, gdy wymagają tego przepisy prawa. 

Zewnętrzni usługodawcy, z którymi współpracujemy są starannie wybierani i podlegają ścisłym zobowiązaniom umownym. Usługodawcy postępują zgodnie z naszymi instrukcjami i wytycznymi, posiadają środki techniczne i organizacyjne, a także podlegają naszym kontrolom i audytom, gwarantującym bezpieczeństwo danych. 

Czy przekazujemy dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Dane nie są przekazywane krajom trzecim poza UE / EOG lub organizacjom międzynarodowym, chyba że zostaną zapewnione odpowiednie gwarancje. Obejmują one standardowe klauzule umowne UE oraz decyzję Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony.

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.

 • W przypadku gromadzenia danych osobowych w celu zawarcia umowy przechowujemy od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowali się Państwo z nami. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, dane przetwarzane są do czasu jej wycofania.
 • W przypadku gromadzenia danych osobowych w związku z realizacją zamówienia lub zawarciem i wykonaniem umowy – przetwarzamy je od momentu zebrania danych do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, dane przetwarzane są do czasu jej wycofania.
 • W przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym – przetwarzamy je przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa,
 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do czasu jej wycofania, lecz nie dłużej niż przez okres wskazany w przekazanej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
 • W zakresie w jakim dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa w formie nagrań z monitoringu, przechowywane są przez okres 3 miesięcy.

Podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu aż:

 • zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, 
 • cofną Państwo zgodę, 
 • przetwarzanie ich na podstawie tzw. zgody marketingowej będzie nieaktualne,  
 • sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu zapewniamy: 

 • prawo dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych przez nas danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych),
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali dane, należy złożyć wniosek o ich usunięcie,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych; mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych wspólnie działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na ten temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie życzą sobie Państwo żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Państwo sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: sprzeciw „marketingowy”. Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. 
 • Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację; mają Państwo także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Należy wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania danych objętych sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że dane te są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do przenoszenia danych: mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe, które nam Państwo dostarczyli na podstawie umowy lub Państwa zgody. Można też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
 • prawo do wniesienia skargi: mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu wykonania swoich praw należy skierować wniosek:

 • w formie pisemnej na adres: DB Cargo Polska SA, ul. Wolności 337, 41-800 Zabrze, dopisek: Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych
 • drogą e-mailową na adres: daneosobowe@deutschebahn.com

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenia powinna być udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano w nim przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne. Opłaty mogą zostać pobrane jedynie w przypadku zgłoszenia wniosku wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna);, w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 12.00 zł. Powyższa opata zawiera koszty administracyjne związane z realizacją żądania.

W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Co dzieje się w przypadku odnośników do zewnętrznych stron internetowych?

Po kliknięciu odnośnika prowadzącego do zewnętrznej strony, użytkownik zostaje przekierowany na stronę spoza serwisu Grupy DB Cargo. Spółka DB Cargo Polska S.A. nie jest odpowiedzialna za treść, usługi lub produkty oferowane poprzez strony zewnętrzne. Spółka DB Cargo Polska S.A. nie odpowiada za ochronę danych ani bezpieczeństwo techniczne podczas wizyt na stronach zewnętrznych.

Kiedy wykorzystywane są pliki cookies?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe służące do przechowywania danych osobowych. Pliki cookies wysyłane są na stronę internetową po jej otwarciu i pozwalają na identyfikację użytkownika. Ułatwiają one korzystanie z serwisów internetowych. Rozróżniamy pliki cookies niezbędne ze względów technicznych oraz pliki cookies, które nie są koniecznie wymagane. 

Chcemy, abyście podjęli Państwo świadomą decyzję za lub przeciw wykorzystaniu tych plików cookies, które nie są niezbędne z perspektywy technicznej do funkcjonalności strony internetowej. Proszę pamiętać, że odrzucenie plików cookies wykorzystywanych komercyjnie oznacza, że wyświetlane reklamy nie zostaną dopasowane do Państwa zainteresowań. Nie wpłynie to jednak na sam sposób korzystania ze strony internetowej. Poniżej opisano, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies na naszych stronach internetowych.

Możliwe jest korzystanie ze stron www.pl.dbcargo.com oraz www.dbcargo.com bez zapisywania plików cookies służących celom innym niż techniczne. Oznacza to, że można wyłączyć śledzenie plików cookies (opcje „do not track” lub „tracking protection”) lub wyłączyć zapisywanie plików cookies stron trzecich. Dodatkowo zalecamy regularne sprawdzanie zapisanych plików cookies, jeśli nie wyraziliście Państwo zgody na korzystanie z nich.

Należy zauważyć, że usunięcie wszystkich plików cookies oznacza usunięcie również tych plików cookies, które zawierają informację o braku zgody na ich zapisywanie, co jest jednoznaczne z koniecznością ponownego wyrażenia odmowy. 

Użycie oprogramowania Matomo (dawniej Piwik)

Na naszej stronie korzystamy z usługi oprogramowania Matomo (dawniej Piwik), dzięki której możemy analizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny oraz regularnie ją udoskonalać. Dzięki zebranym statystykom możemy poprawić i uatrakcyjnić naszą ofertę. Za pomocą małych plików tekstowych (cookies), zawierających również adres IP, zbieramy dane o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony. Dane te poddawane są anonimizacji, a następnie zapisywane na naszych serwerach.

Podstawą prawną do korzystania z oprogramowania Matomo jest podpunkt 1 pkt. (f) art. 6(1) RODO.

Opcje dezaktywacji: jeśli nie zgadzają się Państwo na analizę sposobu, w jaki korzystacie z naszej strony, możecie Państwo w dowolnym momencie tak skonfigurować przeglądarkę, aby nie instalowała plików cookie wykorzystywanych do analiz. Ponadto mogą Państwo zdecydować, czy zezwolić przeglądarce na przechowywanie plików cookies, które służą do analizowania ruchu w internecie i umożliwiają operatorowi strony zbieranie i analizę różnego rodzaju danych statystycznych. Jeśli nie wyrażacie Państwo na to zgody, należy kliknąć poniższy link, aby zapisać w przeglądarce plik cookie dezaktywujący oprogramowanie Matomo.

Dane pochodzące z odwiedzin na tej stronie internetowej zbierane są w usłudze analizy internetowej Matomo. Aby wyłączyć zbieranie danych z Państwa wizyty należy kliknąć tutaj

Należy pamiętać, że podczas usuwania wszystkich plików cookie skasowany zostanie również plik cookie zawierający informację o dezaktywacji usługi, w związku z czym konieczne będzie ponowne wyłączenie usługi analizy zachowania.