DB CargoLogo

Analizy wpływu DB Cargo Polska na otoczenie

O odpowiedzialności sektora kolejowego za otoczenie dyskutowali, podczas targów TRAKO, uczestnicy panelu.

Podczas debaty premierę miała „Analiza wpływu DB Cargo Polska na otoczenie”.     

O odpowiedzialności sektora kolejowego za otoczenie dyskutowali, podczas targów TRAKO, uczestnicy panelu pt. „Zrównoważony rozwój w kolejowym transporcie towarowym. Od odpowiedzialności społecznej do konkurencyjności"

O konferencji

Największe i najbardziej prestiżowe w Polsce, drugie w Europie, targi branży transportu szynowego TRAKO w Gdańsku stały się miejscem dyskusji na temat roli kolei jako kluczowej gałęzi wspierającej zrównoważony rozwój. Na zaproszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz DB Cargo Polska przedstawiciele biznesu, nauki, administracji rządowej, organizacji pozarządowych oraz  mediów rozmawiali o wpływie towarowego transportu kolejowego na otoczenie.

W trakcie trzech bloków tematycznych paneliści zastanawiali się nad wyzwaniami społecznymi stojącymi przed sektorem kolejowym, postrzeganiem przez kolej społecznej odpowiedzialności biznesu, wpływem sektora na gospodarkę kraju oraz działaniami jakie podejmuje w zakresie zrównoważonego rozwoju. Uczestników do dyskusji wprowadziła dr hab. profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - Halina Brdulak: 

- W związku z rosnącym zanieczyszczeniem środowiska oraz wysycającym się rynkiem pracy zagadnienie zrównoważonego rozwoju nabiera coraz większego znaczenia.       W budowaniu świadomości w tym obszarze szczególna rola przypada branży transportowej, która jest odpowiedzialna za ponad 13 proc. zanieczyszczeń w Polsce. Emisja szkodliwych pyłów, generowanych przez transport samochodowy a także zatłoczenie na drogach powodują, że  coraz częściej dyskusje toczą się wokół zwiększenia znaczenia transportu kolejowego w przewozach ładunków i pasażerów. Panel na temat roli transportu kolejowego w zrównoważonym rozwoju, który odbywa się w ramach targów Trako, spełnia właśnie funkcje platformy dyskusyjnej, w której udział biorą przedstawiciele różnych instytucji i organizacji. Szczególną okazją i inspiracją do dyskusji jest opublikowanie przez DB Cargo w Polsce raportu wpływu firmy na szeroko rozumiane środowisko zarówno gospodarcze, jak też związane z ochroną środowiska.   

- Każda branża może, a nawet powinna dyskutować na temat tego, jak czynić firmy w niej działające bardziej społecznie odpowiedzialnymi, jakie kwestie wydają się najpilniejszymi czy jak wspólnie działać dla Polski, świata, naszej planety. Każda z kolei organizacja w jakimś zakresie oddziałuje na społeczeństwo czy środowisko. Publikowanie raportów CSR, zrównoważonego rozwoju czy na przykład raportów wpływu stanowi wyraz dojrzałości firmy w zakresie wdrażania społecznej odpowiedzialności, a także przybliża funkcjonowanie firmy jej interesariuszom, w tym m.in. pracownikom, klientom czy inwestorom  – mówi Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna, Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Z tych względów dyskusja podczas konferencji Trako, której Forum Odpowiedzialnego Biznesu było organizatorem, wydaje się jeszcze bardziej wartościowa dla branży transportowej - dodaje

Podsumowanie konferencji:
http://odpowiedzialnybiznes.pl/

Analiza wpływu DB Cargo Polska na otoczenie

873,9 mln zł wkładu w proces produkcji dóbr i usług • 10 609 wygenerowanych miejsc pracy • 292 mln zł wygenerowanego dochodu w gospodarstwach domowych • 576 mln zł zakupów od polskich dostawców • 34,2 mln zł odprowadzonych podatków

DB Cargo Polska we współpracy z Deloitte Advisory poddała szczegółowej analizie generowane przez siebie wielowymiarowe efekty w polskiej gospodarce. Przygotowana publikacja to kompleksowe podsumowanie wpływu działalności Spółki  na jej otoczenie w 2016 roku. Badanie obejmuje kilkadziesiąt wskaźników w trzech kluczowych obszarach: ekonomia, społeczeństwo i środowisko naturalne.

Wpływ Spółki na otoczenie przedstawiono w analizie jako sumę ekonomicznych efektów  bezpośrednich, pośrednich (generowanych w łańcuchu dostaw) i indukowanych (generowanych przez wynagrodzenia pracowników).

„Opracowany raport pozwala nam lepiej poznać siebie w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. Widzimy jakie są nasze kluczowe obszary oddziaływania oraz jaka jest ich miara. Pomiar wpływu jest dla nas kluczem do lepszego zrozumienia naszej roli w zmieniającym się otoczeniu – mówi Marek Staszek, Prezes Zarządu DB Cargo Polska – Publikacja pozwala lepiej zrozumieć rolę i zakres obszarów wpływu Spółki. Liczę, że pozwoli nam to na wzmocnienie relacji z naszymi interesariuszami oraz merytoryczny dialog w oparciu o zbiór konkretnych, realnych i wiarygodnych argumentów – dodaje.

Analiza potwierdziła, że działalność DB Cargo Polska wywiera istotny, korzystny wpływ na otoczenie, w którym prowadzi działalność biznesową. Nakłady ponoszone przez spółki DB Cargo Polska na zakup materiałów i usług od polskich dostawców dają niebagatelny impuls polskiej gospodarce. Przekłada on się w wyraźny sposób na zwiększenie krajowej produkcji, popytu i konkurencyjności, tworzenie i utrzymanie miejsc pracy czy wzrost dochodów gospodarstw domowych i rozwój szeroko rozumianego otoczenia społecznego.

Potwierdzeniem wysokiego poziomu zaangażowania DB Cargo Polska na rzecz zrównoważonego rozwoju jest nagroda jaką otrzymała Spółka w organizowanym przez Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego w Polsce (SIRTS) oraz ASTE konkursie promującym działania i przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie. DB Cargo Polska została doceniona za zaangażowanie pracowników w działania społeczne oraz wzorowy sposób komunikacji. Wręczenie nagród miało miejsce podczas wieczornej Gali Wystawców TRAKO 2017.