DB CargoLogo

Dla akcjonariuszy

Ogłoszenia i zawiadomienia dla akcjonariuszy.

Ogłoszenia i zawiadomienia

W związku wejściem w życie w dniu 20.09.2019 r. ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, iż od dnia 01.01.2021 wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Oznacza to, że od 2021 roku akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną. Akcje (w formie elektronicznej) będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, a z kolei rejestr taki mogą prowadzić jedynie podmioty do tego uprawnione, na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czyli m.in. domy maklerskie.

Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.

Władze spółki

Zarząd Spółki

  • Marek Staszek - Prezes Zarządu
  • Thomas Hesse - Członek Zarządu
  • Robert Nowakowski - Członek Zarządu
  • Paweł Pucek - Członek Zarządu
  • Tamara Staniowska - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Sigrid Nikutta
  • Frank Erschkat