DB CargoLogo

DB Cargo Polska oferuje najwyższej jakości rozwiązania logistyczne

Kompleksowe usługi spełniają międzynarodowe standardy jakości w zakresie transportu kolejowego i spedycji.

Strategia DB Cargo Polska ukierunkowana jest na pozyskiwanie Klientów w oparciu o budowanie trwałych więzi handlowych, tworzenie aliansów strategicznych, wdrażanie nowoczesnych koncepcji logistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych kontrahentów.

Podstawowym elementem strategii marketingowej DB Cargo Polska jest stała dywersyfikacja kierunków przewozowych, a także grup produktowych.

Umocnienie pozycji DB Cargo Polska jako silnej organizacji logistycznej jest realizowane poprzez optymalne wykorzystanie posiadanego potencjału w zakresie funkcjonujących spółek.

DB Cargo Polska organizuje i koordynuje działania związane z realizacją i kontrolą procesu logistycznego w zakresie:

 • kompleksowej obsługi przewozowej własnym taborem kolejowym,
 • kompleksowej obsługi spedycyjnej, kolejowej i samochodowej,
 • obsługi, utrzymania i zarządzania bocznicami i infrastrukturą kolejową,
 • remontów, czyszczenia, utrzymania i wynajmu wagonów, cystern kolejowych i autocystern,
 • remontów i utrzymania lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz maszyn i urządzeń górniczych,
 • usług przeładunkowych i magazynowych z wykorzystaniem własnych terminali przeładunkowych.

W ramach działalności przewozowej realizujemy transport następujących grup towarów:

 • paliwa stałe: węgiel energetyczny i koksujący, koks,
 • kruszywa: piasek, żwir, wapienie,
 • produkty chemiczne: neutralne i niebezpieczne,
 • produkty węglopochodne: smoła, benzol,
 • żużle, popioły.