Stage

stage_wymiar społeczny

Troska ponad wszystko

Dbamy nasze otoczenie społeczne. Pracownikom zapewniamy rozwój, bezpieczeństwo i satysfakcję a pozostałym grupom interesariuszy wymierne korzyści z prowadzonego przez nas biznesu.

Inwestujemy w przyszłość

DB Cargo Polska, troszcząc się o otoczenie, w którym funkcjonuje, podejmuje szereg działań i inicjatyw kierowanych do społeczności lokalnych oraz swoich pracowników. Wśród nich wymienić można działania w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, szkolenia, regularne badania satysfakcji pracowników, przeciwdziałanie rotacji pracowników oraz wolontariat pracowniczy.

DB Cargo Polska jest spółką, gdzie świadomość wpływu na rozwój społeczeństwa jest mierzona regularnie i wyrażana liczbami w publikacji Analiza wpływu na otoczenie ekonomiczne, społeczne i środowisko naturalne.


Fundament systemu wartości DB Cargo Polska stawia pracownika w centrum uwagi.

Dbałość o jego satysfakcję, rozwój skłania nas do podejmowania i doskonalenia działań, mających na celu rozwój kultury organizacyjnej oraz wielowymiarową dbałość o dobrostan pracownika. Firma stawia przede wszystkim na wysokie standardy bezpieczeństwa w miejscu pracy, zachowanie balansu pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, wspieranie aktywnego i zdrowego stylu życia, a także daje pracownikom doskonałe zaplecze socjalne i szeroki pakiet benefitów pozapłacowych. Międzynarodowe standardy pracy pozwalają nam na realizowanie programów rozwoju kadr, wymiany pracowniczej i systemu szkoleń zawodowych na stanowiskach kolejowych, który stanowi wyróżnik firmy w branży.

module_img_Pracow

Pracownicy

Nasi pracownicy to grupa prawie 3000 osób, nie tylko kolejarzy, ale również ekspertów w innych dziedzinach. Nasza organizacja jest miejscem pracy dla ekspertów z niemal wszystkich obszarów, od finansów po HR. Naszą markę na rynku pracy budują ludzie będący pasjonatami kolei, ale także osoby o innych zainteresowaniach. Ze względu na specyfikę branży są to głównie mężczyźni w wieku pomiędzy 40. a 60. rokiem życia, dlatego DB Cargo Polska tak bardzo dąży do wyrównania parytetu płci oraz oderwania branży od stereotypowego wizerunku męskich zawodów. Inwestycja w młode kadry oraz zachęcanie kobiet do wybierania zawodów dotychczas uznawanych za męskie - to już standard we wszystkich procesach kadrowych.
module_img_Pracow

Karta rożnorodności

Dowodem troski o zachowanie balansu różnorodności kadr jest podpisana przez firmę Karta Różnorodności – byliśmy pierwszym przedsiębiorstwem w branży, które przystąpiło do tej inicjatywy. Wszystkie spółki należące do Grupy są pracodawcami dającymi równe szanse i walczącymi z dyskryminacją pod względem płci, wieku czy innych uwarunkowań.

03_text-image_le

Rozwój firmy nie byłby możliwy bez zaufanego i usatysfakcjonowanego ze swojej pracy pracownika. Dlatego DB Cargo Polska co dwa lata przeprowadza Badanie Opinii Pracowników. Jego wyniki stanowią o kierunku dalszego rozwoju organizacji. Wartość badania jest doceniana przez jego uczestników – frekwencja sięgająca 70% jest tego dowodem, a rosnąca z roku na rok liczba usprawnień daje pracownikom wyraźne dowody troski o ich satysfakcję. Dzięki badaniu możliwy jest dalszy rozwój kultury organizacyjnej, opartej na wzajemnym zaufaniu i zapewnieniu pracownikom możliwości pełnego wykorzystania ich potencjału. 

module_img_Pracow

Rynek pracy

DB Cargo Polska jest ważnym pracodawcą na krajowym rynku, szczególnie w skali regionalnej: na Śląsku, w Szczecinie, czy na ścianie wschodniej. Zatrudniając w swoich strukturach prawie 3000 osób, w efekcie indukowanym tworzy prawie 10000 miejsc pracy w całym kraju. Pojawiając się w nowych miejscach na mapie Polski stajemy się ważnym pracodawcą, kształtującym lokalny rynek pracy.
module_img_Pracow

Koszty społeczne

Spółka bardzo rzetelnie podchodzi do kwestii ochrony środowiska naturalnego, rozumiejąc zasadę kosztów społecznych, jakie mogą być generowane przez skutki jej działalności. Dlatego silna koncentracja na ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i redukcji hałasu jest priorytetowym wskaźnikiem opisującym cele prośrodowiskowe w strategii firmy.
module_img_Pracow

Gospodarstwa domowe

Wynagrodzenia oraz miejsca pracy utrzymywane i generowane na rynku przez DB Cargo Polska wpływają na jakość i poziom życia pracujących i ich rodzin. Wypłacane wynagrodzenia to niebagatelny zastrzyk dla gospodarki krajowej, który sprzyja rozwojowi koniunktury i zwiększonej konsumpcji, zasilającej w konsekwencji wpływy do budżetu państwa.
module_img_Pracow

Kolej na Pomaganie

Kolej na Pomaganie jest już wieloletnim programem, który pozwala pracownikom na realizację działań wspierających lokalne środowiska. Każdy zainteresowany pomaganiem może liczyć na wsparcie finansowe pracodawcy, który co roku przyznaje granty na realizację najbardziej wartościowych akcji wolontariackich.
module_img_Pracow

Zamień Komórkę na Planszówkę

Zamień Komórkę na Planszówkę jest pierwszym programem społecznym wprowadzonym przez spółkę na ogólnopolska skalę. Jego głównym celem jest przeciwdziałanie fonoholizmowi wśród dzieci i młodzieży. Dzięki zaangażowaniu naszych wolontariuszy do ośrodków w całym kraju, działających na dzieci i młodzieży trafiają wyjątkowe zestawy gier planszowych.
module_img_Pracow

Wolontariat na przyczepkę

Wolontariat na przyczepkę to program uruchomiony z myślą o doraźnych potrzebach lokalnych środowisk i organizacji pozarządowych, z jakimi napotykają się nasi wolontariusze. Szybka ścieżka rozpatrywania wniosków pozwala naszym wolontariuszom być z pomocą tam, gdzie aktualnie jest ona najbardziej potrzebna.
"Szereg działań i inicjatyw kierowanych do społeczności lokalnych oraz swoich pracowników prowadzi nas w kierunku zachowania idealnej równowagi pomiędzy celami biznesowymi a korzyściami, jakie dajemy pracownikom, lokalnym środowiskom i organizacjom pozarządowym."

Edyta Bracik, odpowiedzialna za CSR, Biuro Zarządu i Komunikacji

Skontaktuj się