stage_wymiar ekologiczny

Rozwijamy naszą pozycję lidera ekologii

Jako lider ekologii, DB oferuje produkty odpowiadające standardom efektywnego zużycia surowców.

DB Cargo Polska jest świadoma tego, że koszty zanieczyszczeń i dewastacja środowiska naturalnego to ogromne koszty dla gospodarek oraz koszty społeczne, dlatego orientacja na proekologicznym podejściu do biznesu ma tak wielkie znaczenie.

Oszczędzanie zasobów, w tym energii, to jeden z ważnych akcentów polityki rozwoju Unii Europejskiej i Polski. Redukcja emisji gazów cieplarnianych, hałasu, poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystywanie istniejących zasobów energetycznych, w perspektywie wzrastającego zapotrzebowania na energię, są obszarami, do których DB Cargo Polska przywiązuje wielką wagę.

module_img_Pracow

Zmniejszanie emisji CO2

W ramach ciągłego doskonalenia w tym obszarze firma podejmuje wzorcowe działania, takie jak przeprowadzanie regularnych audytów czy stosowanie rozwiązań charakteryzujących się wysoką efektywnością. W wyniku podejmowanych działań DB Cargo Polska sukcesywnie ogranicza emisję dwutlenku węgla i przyczynia się do minimalizacji zanieczyszczeń i zużycia zasobów, a w konsekwencji zmniejsza wpływ całej branży na środowisko. Transport towarowy emituje 275 milionów ton dwutlenku węgla rocznie, co stanowi prawie jedną trzecią całej emisji pochodzącej z transportu, wliczając w to transport pasażerski. Ponieważ szacuje się wzrost tych wartości o 30% do roku 2030, oczekuje się, że wpływ transportu towarowego na klimat w nadchodzących latach znacznie się zwiększy. Stąd istotna rola rozwoju kolei i transportu niskoemisyjnego.
module_img_Pracow

Ochrona zasobów naturalnych

Troska o środowisko naturalne stała się dzisiaj nieodzownym elementem zrównoważonego biznesu. Kolej jest tą gałęzią transportu, która w te cele i wymagania wpisuje się najlepiej. Transport kolejowy ma jeden z najmniejszych udziałów w emisjach gazów cieplarnianych związanych z transportem ogółem, jednak nadal w ujęciu bezwzględnym stanowi źródło zanieczyszczeń, których można choćby częściowo uniknąć. Należy wskazać, że około 20% całkowitej emisja CO2 w Polsce pochodzi z transportu, a transport kolejowy odpowiada jedynie za około 0,5% emisji przez wszystkie środki transportu. Głównym emitentem gazów cieplarnianych wśród gałęzi transportu jest transport drogowy, który ma zarówno w Europie, jak i w Polsce dominującą pozycję.
module_img_Pracow

Obniżenie emisji gazów cieplarnianych

W dobie kryzysu klimatycznego oraz celów, jakie stawiane są obecnie przed biznesem i gospodarkami na całym świecie kwestia ekologii jest niebywale istotna. Cały świat dąży do osiągnięcia celów środowiskowych, a będzie to możliwe między innymi wtedy, gdy uda się przenieść większy ruch towarowy na tory. Dlatego DB Cargo Polska mocno angażuje się we wszelkie inicjatywy promujące ten trend. W grudniu 2018 roku, podczas trwającego w Katowicach Szczytu Klimatycznego, DB Cargo Polska , jako członek Rail Freight Forward, przystąpiła do wspólnej deklaracji koalicji kolejowych federacji i przewoźników towarowych z całej Europy, zobowiązując się do łącznego zaoszczędzenia do 290 milionów ton emisji dwutlenku węgla w ciągu kolejnej dekady.
16.09.2020

Gospodarka obiegu zamkniętego

DB Cargo Polska, jak cała Grupa Deutsche Bahn podejmuje szerokie spektrum działań mających na celu minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. Do jednych z najważniejszych należy recykling. Dlatego dokładamy starań, by modernizacja taboru kolejowego nie wiązała się z negatywnymi konsekwencjami dla środowiska.
16.09.2020

Dobre praktyki

Dzięki dobrym praktykom w zakresie recyclingu wycofywanych z eksploatacji wagonów, w ciągu 10 lat działalności firmy, do obiegu wróciło prawie 40 tysięcy ton stali. To ilość, jaka z powodzeniem pozwoliłaby na wyprodukowanie ponad 2000 zupełnie nowych wagonów towarowych.
16.09.2020

Zmniejszanie poziomu hałasu

Naszym celem jest redukcja o połowę hałasu emitowanego przez tabor kolejowy. Cenimy aktywny rozwój i poszukiwanie rozwiązań w tej dziedzinie, dlatego cała Grupa DB podejmuje inwestycje w wyposażeniu swojej floty wagonów w ciche kompozytowe klocki hamulcowe, a DB Cargo jako pierwszy kolejowy przewoźnik towarowy rozpoczął już modernizację taboru w tym kierunku.
16.09.2020

teaser_module_liczby 1

Dzięki zmianie struktury przewozowej DB Cargo Polska corocznie ogranicza emisję do atmosfery prawie 150 tysięcy ton CO2.
16.09.2020

teaser_module_liczby 2

Około 85% pracy przewozowej jest wykonywane w DB Cargo Polska lokomotywami elektrycznymi, o niskiej emisyjności i wysokim bezpieczeństwie.
16.09.2020

teaser_module_liczby 3

Średnie emisje przypadające na brutto tonokilometr przewiezione taborem elektrycznym są o ponad połowę niższe niż w przypadku taboru spalinowego.
module_img_Pracow
"Aspekt ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania zasobów jest na stałe wpisany w codzienną działalność operacyjną DB Cargo Polska, od rozwiązań proekologicznych w miejscu pracy począwszy, po politykę zakupową i gospodarowanie odpadami. Wszystkie procesy są okresowo monitorowane pod kątem ich wpływu na środowisko naturalne."

Edyta Bracik

Skontaktuj się