. .

Drukowanie rozpoczęte

Firma odpowiedzialna społecznie

DB Cargo Polska – firma odpowiedzialna społecznie

Odpowiedzialność społeczna jest rozumiana przez nas jako dbałość o Klienta, rzetelne relacje z dostawcami, troska o pracownika i środowisko naturalne.

Zarząd Spółki przykłada szczególną wagę do budowania uczciwych, rzetelnych relacji ze wszystkimi interesariuszami. Skuteczność przyjętego w tym zakresie kierunku działań, została potwierdzona nie tylko przez znaczący przyrost liczby Klientów korzystających z usług
DB Cargo Polska, ale także przez wzrost poziomu satysfakcji Klienta.

Podejście CSR (Corporate Social Responsibility – korporacyjna odpowiedzialność społeczna) Firmy odnosi się do każdej grupy interesariuszy: Klientów, pracowników i szeroko pojętego otoczenia społecznego, w którym Spółka prowadzi działalność biznesową. Opiera się ono na czterech wymiarach strategicznych Firmy, których fundamentem są kluczowe wartości korporacyjne.

Działalność CSR Spółki to również wsparcie społeczności lokalnych. W tym obszarze DB Cargo Polska kieruje się przede wszystkim profilem beneficjenta ostatecznego i wpływem podejmowanych działań na rozwój środowiska społecznych. Swoją szczególną uwagę koncentruje na dzieciach i młodzieży z obszarów ubogich oraz inicjatywach promujących zdrowy styl życia. DB Cargo Polska ściśle współpracuje z organizacjami społecznymi i charytatywnymi, działającymi pod auspicjami lokalnych samorządów. Zwłaszcza w miastach, gdzie zlokalizowane są jednostki Firmy. Wsparcie otrzymują najszlachetniejsze inicjatywy i najbardziej potrzebujące grupy społeczne.

W 2014 roku zainaugurowano program wolontariatu pracowniczego, jednego z priorytetowych działań w obszarze CSR. Wolontariusze mogą pod sztandarem DB Cargo działać na rzecz lokalnych środowisk, otrzymując wsparcie finansowe Spółki.

DB Cargo Polska jest tworzona przez zaangażowany zespół, dlatego postawy pracowników i ich zainteresowanie działalnością prospołeczną zyskują szczególne uznanie i wsparcie Zarządu w realizacji inicjatyw wolontariackich oraz akcji charytatywnych.

Ostatnia aktualizacja: 29.04.2016

Do początku strony